2021 MARS Güýz ýygnagy Kagyz çagyrýar

Simpozium BI01-Materiallar jemgyýeti üçin açyk çeşme giriş okuw kitabyny döretmek
Materiallar jemgyýeti, dersimizi girizmek üçin açyk okuw kitaby bolmadyk ylymda az sanlylardan biridir.Bu simpoziumda bu zerurlygy çözmek we TMS, ACeRs we ASM ýaly beýleki materiallar jemgyýetleri bilen birlikde jemgyýetimiz tarapyndan barlanjak ýokary hilli açyk çeşmeli elektron okuw kitabyny döretmek üçin netijeli we dowamly prosesi ösdürmäge gönükdirilendir.Materiallar ylmy we in engineeringenerçilik ugurlarynyň her birinde ýokary derejeli hünärmenleri, täze döreýän ýaş gözlegçileri çagyrmagy meýilleşdirýäris.

Bu simpoziumyň esasy netijeleri her sebit üçin kiçi redaksiýalary kesgitlemek we baplaryň birinji toplumyny ýazmak meýilnamasyny düzmek bolar.Görüş, redaksiýa gözegçiligi bilen baplary yzygiderli täzelemäge mümkinçilik berýän serwer esasly neşir platformasyny döretmekdir.Wagtyň geçmegi bilen täze baplar goşup we giňeldip bolýar.Mugallym isleýän bölümlerini saýlap biler we okuwçylary üçin mugt pdf öndürip biler.

Bu simpoziumyň maksady, giriş teksti üçin zerur materiallaryň ähli ugurlaryna degişli esasy mowzuklary öz içine alýan ikinji derejeli teksti ösdürmegiň üstünde işlemek.Tejribeli materiallar mugallymlaryndan meýilleşdirilen iş sessiýalarynda materiallaryň gerimini we çuňlugyny kesgitlärler, soňra bolsa teksti, mysallary, iş meselelerini we beýleki sanly ýazuw we redaktirleme tagallalaryna alymlaryň we inersenerleriň irki kär materiallaryny kesgitlärler. her bir derwaýys sebit üçin mazmun.Meýilnama diňe bir häzirki zaman mazmuny bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem irki karýera materiallary alymlary we inersenerleri üçin öz ugurlarynda güýçli abraý gazanmak üçin abraýly platforma üpjün etmekden ybarat.Bu tagallalar akademiki edaralar tarapyndan iş möhleti we wezipelerini ýokarlandyrmak, şeýle hem milli laboratoriýalarda we senagatda öňe gidişlik üçin ýokary baha berler diýip garaşýarys.Mundan başga-da, ähli materiallar jemgyýetleriniň arasynda giňden gatnaşarys we bu tagallalara halkara derejesinde giňden gatnaşarys.

Esasy mazmundan başlap, işjeň okuw işjeňligini ösdürmäge bolan çemeleşmelerden, çeşmelerden, bilmeli zatlarymyzdan, şekilleriň dizaýnyndan we mazmunyndan we ş.m. okuw kitabyny ösdürmäge degişli islendik ugurda gepleşikleri / afişalary garşylaýarys. halkara jemgyýetçiliginiň, pudagyň ýa-da beýleki gyzyklanýan toparlaryň zerurlyklary barada gepleşikleri hoş geldiňiz.


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr