23-nji Hytaý halkara optoelektron sergisi

CIOE 2021 (23-nji Hytaý Halkara Optoelektroniki Sergi), dünýäniň iň esasy optoelektron sergisi hökmünde 2021-nji ýylyň 1-3-nji sentýabryna çenli Şençzhenen Bütindünýä Sergi we Konwensiýa Merkezinde geçiriler. aragatnaşyk, takyk optika, duýgurlyk, lazerler, infragyzyl we fotonika.
CIOE 2021, optoelektroniki deň-duşlar we amaly ulanyjylar üçin bazar maglumatlary ýygnamak, iň täze önümleri we tehnologiýalary üpjün etmek, duşuşmak we salamlaşmak üçin ajaýyp platforma üpjün etmegini dowam etdirer.Kompaniýamyz bu konferensiýa gatnaşar.
Hytaýyň halkara optoelektroniki ekspozisiýa konferensiýasy (CIOEC) Hytaýda Şençzheneniň Bütindünýä konwensiýa we sergi merkezinde we Hytaýyň halkara optoelektron sergisinde (CIOE) geçirilýän iň uly we iň ýokary derejeli optoelektron senagatydyr.CIOEC yzly-yzyna 22 sessiýa üstünlikli geçirdi.Güýçli hökümet çeşmeleri, senagat çeşmeleri, kärhana çeşmeleri we CIOE-iň diňleýjileri bilen Hytaýyň fotoelektrik tehnologiýasyny we pudagyny ösdürmek üçin özboluşly alyş-çalyş platformasyny üpjün etdi.
23-nji Hytaý halkara optoelektron sergisi 1-3-nji sentýabr aralygynda Şençzheneniň Bütindünýä konwensiýa we sergi merkezinde geçiriler.CIOEC akademiki forum ry Senagat forumy, Optoelektronik + amaly forumy, şol sanda maglumat aragatnaşyk tehnologiýasy, optika, lazer tehnologiýasy we bazary ulanmak, infragyzyl tehnologiýany ösdürmek we innowasiýany ulanmak ýaly maglumatlary öz içine alar.2021-nji ýyldaky konferensiýada içerki we daşary ýurtlardan has köpmilletli meşhur hünärmenler çagyrylýar.
4


Iş wagty: 31-2021-nji maý