2021-nji ýylyň 6-8-nji dekabry aralygynda wirtual tejribe

Wirtual tejribe, göni ýaýlymda, öňünden ýazylan we talap edilýän ylmy sapaklar bilen dünýädäki gatnaşyjylara ajaýyp ýygnak mazmunyny getirer.

Şeýle hem, wirtual gatnaşyjylar 29-njy noýabr hepdesinde Boston tejribesinden saýlanan aýratyn gepleşikleriň we sessiýalaryň göni ýaýlymyny görüp bilerler.

Şahsy görnüşde gatnaşmagy saýlasaňyzam, diýen ýaly ýa-da ikisem, MRS ýygnagy mazmunyň has uly materiallar gözleg jemgyýetine elýeterlidigine göz ýetirmek bilen, geçmişde güýçli, ygtybarly ylmy foruma gatnaşyjylaryň bolmagyny wada berýär.Duşuşykda düýpli we amaly ugurlarda möhüm materiallaryň gözlegleri görkeziler.

Torlaýyn wakalar, hünär ösüş mümkinçilikleri we halkara öndürijileriň, üpjün edijileriň we işläp düzüjileriň materiallaryň gözleginiň geljegini kesgitlän baýlaşdyryjy ýygnak tejribesini jemleýär.


Iş wagty: 03-2021-nji sentýabr