AURIN-e hoş geldiňiz

Önümler

 • Tec Regular Modules Series – Cooler

  Tec adaty modullar seriýasy - sowadyjy

  Mini-holodilnik, suw dispenseri, gözellik gurallary we ş.m. ýaly sowatmak maksady bilen temperatura zerur programmalar üçin yzygiderli modullar ulanylýar. Aurin sowatmak, termiki welosiped sürmek we takyk temperatura gözegçilik programmalary üçin adaty termoelektrik modullaryny hödürleýär.Adaty modullaryň köpüsi termoelektrik modullarynyň TEC seriýasyna esaslanýar.TEC seriýasy, adaty işlemek üçin 135 ° C-e çenli we gysga wagtyň dowamynda 200 ° C-de işlenip bilinýän has ýokary temperatura amalyny hödürleýär.Termo-mehaniki taýdan berk we termiki welosiped programmalarynda ulanylyp bilner.

   

 • TE custormized series – Cooler

  TE gorag seriýasy - Salkyn

  “Aurin” merkezi deşikler we üýtgeşik şekiller ýaly özboluşly dizaýn aýratynlyklary bolan peltier sowadyjylaryny öndürip biler.Bu ýörite dizaýn termoelektrik modullary köplenç lazer we diod sowadyşynda ulanylýar.Üýtgeşik şekiller adatça ýörite dizaýny talap etse-de, käbir umumy programmalara laýyk gelýän käbir bar bolan dizaýnlary hem hödürleýäris.Adaty substratlar +/- 0.025mm çydamlylyk bilen örtülendir.Islän ululygyňyz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

 • TE ingot and pellets-The BiTe-P/N-1thermoelectric ingot

  TE ingot we pelletler - BiTe-P / N-1thermoelektrik ingot

  BiTe-P / N-1thermoelektrik ingot, Bi, Sb, Te, Se, ýörite doping we täsin kristallaşdyryş amallarymyz bilen Termonamik tarapyndan ösdürilýär.Bi-Te esasly termoelektrik ingot, sowadyş we ýyladyş programmalary we ýylylygy elektrik toguna öwürmek üçin termoelektrik modullaryny öndürmek üçin ulanylýar.Umuman alanyňda, üstünlik derejesiZT p görnüşli we n görnüşli ingotlarymyz 300K-den 1-den uly we gowy aýratynlyk köp sanly müşderini özüne çekýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary öndürijilikli we ygtybarly Peltier sowadyş we güýç öndürmek modullaryny öndürmek üçin burç daşyny üpjün edip, oňat mehaniki güýç we ýokary durnuklylyk bilen üpjün edilýär.Pelletlerimizi Temp, 0.2X0.2X0.2MM-de kesip bolýar.tapawut 74 reach ýetip biler.

 • TEG thermoelectric generator series

  TEG termoelektrik generator seriýasy

  “Termo öndürmek moduly”, mikro güýçli simsiz gözegçilikden uly göwrümli galyndylaryň ýylylygy dikeldişine çenli islendik temperatura tapawudyndan elektrik energiýasyny öndürip bilýär.Termoelektrik moduly, modulda temperatura tapawudy bar bolsa, DC elektrik energiýasyny öndürer.Modulyň üstündäki temperatura tapawudy ulalanda has köp güýç dörediler we şonuň üçin ýylylyk energiýasyny elektrik toguna öwürmegiň netijeliligi ýokarlanar.Modul pes kontakt termiki garşylygy üpjün etmek üçin keramiki plitalaryň iki gapdalynda ýokary ýylylyk geçirijilik grafit sahypasy bilen ýapyşdy, şonuň üçin moduly guranyňyzda termiki ýag ýa-da beýleki ýylylyk geçiriji birleşme ulanmagyňyz zerur däl.Grafit sahypasy aşa ýokary temperaturada gowy işläp biler.AURIN, amaly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän termo öndürmek modullaryny hödürleýär. Iň ýokary temperatura 280 be bolup biler.Custöriteleşdirilen ululyk bar.

 • TMC Micro Series Laser Diode

  TMC mikro seriýaly lazer diody

  Esasan optiki aragatnaşygyň lazer diody üçin mikro modullar kiçi ýylylyk siňdirilişinde ownuk bölekleriň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin iň oňat moduldyr.

  Mikro modullarymyzyň iň ýokary hilli we netijeliligine buýsanýarys, sebäbi elementler dünýädäki iň ýokary öndürijilikli gyzgyn materialdan ýasalýar we ähli mikro modullar awtomatiki robotlar tarapyndan ýygnalýar.

  Custörite dizaýnlar bar.Uly tejribämiziň esasynda iň amatly dizaýny teklip edip bileris.

 • The Peltier coolers in Aurin High-Power Thermoelectric Module series

  “Aurin” ýokary güýçli termoelektrik moduly seriýasyndaky “Peltier” sowadyjylary

  “Aurin” ýokary güýçli termoelektrik moduly seriýasyndaky “Peltier” sowadyjylary ýylylyk nasos kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu bir basgançakly TEC-ler, adaty termoelektrik sowadyjy aýak yzynda sowadyş kuwwatyny we netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Bu Peltier sowadyjylarynyň ýokary sowadyjy dykyzlygy, has kiçi, has täsirli ululykda ýokary öndürijilikli ýylylyk çalşyjylaryna mümkinçilik berýär.

 • Thermal cooling system-Gas liquid thermoelectric cooling / heating unit

  Malylylyk sowadyş ulgamy-Gaz suwuk termoelektrik sowadyş / ýyladyş bölümi

  Bu ýerde girizilen ulgam, 170 watt sowadyjy güýji bolan “Air to Liquid” görnüşli termoelektrik sowadyjy / ýyladyş enjamy bolup, aýlanylýan suwy ýa-da suwuklygy sowatmak ýa-da gyzdyrmak üçin termoelektrik modullarynyň ýylylyk ýaýramagy üçin janköýerler bilen ýylylyk çüýşesini ulanýarys.Gurluş aýlanylýan suwuklygy sowatmak ýa-da gyzdyrmak üçin niýetlenendir.2 litr suwy 25 ˚C-den 1 ˚C çenli bir sagadyň dowamynda sowadyp biler, şeýle hem suwy 100 ˚C çenli gyzdyrmak üçin hem ulanyp bolar.Performanceokary öndürijilikli TEHC seriýaly termoelektrik sowadyş modullarymyz bilen gurlan enjam has ýokary öndürijiligi görkezýär.170 Wt termoelektrik sowadyjy / ýyladyş birligi 24 VDC-de 11 tok bilen çekilýär.Gyzyl sim polo positiveitel we gara negatiwlere birikdirilende, sowadyş re iniminde, polýarlyk tersine bolsa, ýyladyş tertibinde.

 • Custom Refrigeration Sheet – Semiconductor Refrigeration Sheet

  Custörite sowadyjy kagyz - ýarymgeçiriji sowadyjy kagyz

  Ondarymgeçirijiniň sowadyjy kagyzynyň iş prinsipi Peltier prinsipine esaslanýar.Bu täsir jak Peltier tarapyndan ilkinji gezek 1834-nji ýylda ýüze çykaryldy, ýagny A we B iki dürli geçirijiden ybarat zynjyr göni tok bilen birikdirilende, Joule ýylylygyndan başga-da bogunda käbir beýleki ýylylyk çykar, beýlekisi bolsa ýylylygy siňdirýär, Mundan başga-da, Peltier effekti sebäpli dörän bu hadysa tersine.Häzirki ugry üýtgedeniňizde, ekzotermiki we endotermiki bogunlar hem üýtgeýär.Siňdirilen we goýberilen ýylylyk I [a] häzirki intensiwligine göni proporsionaldyr we iki geçirijiniň häsiýetleri we gyzgyn ujunyň temperaturasy bilen baglanyşyklydyr.

 • Thermal cycle thermoelectric module series

  Malylylyk sikli termoelektrik modul seriýasy

  Malylylyk welosiped sürmek termoelektrik moduly seriýasy, welosiped sürüş programmalary üçin ýörite döredildi.Malylylyk welosiped sürmek, Peltier sowadyjysyny fiziki streslere sezewar edýär, sebäbi modul ýyladyşdan sowadyşa geçýär we bu adaty TEC-iň işleýiş möhletini ep-esli azaldyp biler.Malylylyk tigir sürmek üçin amatlylaşdyrylan intensiw synag, “Ferrotec” -iň 70-nji ýylylyk welosiped TEC-leriniň termiki welosiped sürüş möhletini ep-esli uzaklaşdyrýandygyny görkezdi.Bu “Peltier” sowadyjylaryny ulanýan adaty programmalarda gurallar, çillerler, PCR enjamlary, termiki welosipedler we analizatorlar bar.

 • Multi-stage modules – EN multilayer series

  Köp basgançakly modullar - EN köp gatlakly seriýalar

  Köp basgançakly modullar, doňdurma nokadyndaky temperatura zerur bolan programmalar üçin ulanylýar, meselem, KCD, optiki datçik we ş.m.
  Köp basgançakly modul, modullaryň bir-birine gabat gelmegi bilen has pes temperatura tapawudyny (ΔT) döretmäge mümkinçilik berýär.Has pes gyzgyn elementleri ulanmak arkaly has pes temperatura öndürilip bilner.Iň köp etap edip biljek 6 tapgyrymyz.