Teöriteleşdirilen seriýalar

  • Custom Refrigeration Sheet – Semiconductor Refrigeration Sheet

    Custörite sowadyjy kagyz - ýarymgeçiriji sowadyjy kagyz

    Ondarymgeçirijiniň sowadyjy kagyzynyň iş prinsipi Peltier prinsipine esaslanýar.Bu täsir jak Peltier tarapyndan ilkinji gezek 1834-nji ýylda ýüze çykaryldy, ýagny A we B iki dürli geçirijiden ybarat zynjyr göni tok bilen birikdirilende, Joule ýylylygyndan başga-da bogunda käbir beýleki ýylylyk çykar, beýlekisi bolsa ýylylygy siňdirýär, Mundan başga-da, Peltier effekti sebäpli dörän bu hadysa tersine.Häzirki ugry üýtgedeniňizde, ekzotermiki we endotermiki bogunlar hem üýtgeýär.Siňdirilen we goýberilen ýylylyk I [a] häzirki intensiwligine göni proporsionaldyr we iki geçirijiniň häsiýetleri we gyzgyn ujunyň temperaturasy bilen baglanyşyklydyr.

  • TE custormized series – Cooler

    TE gorag seriýasy - Salkyn

    “Aurin” merkezi deşikler we üýtgeşik şekiller ýaly özboluşly dizaýn aýratynlyklary bolan peltier sowadyjylaryny öndürip biler.Bu ýörite dizaýn termoelektrik modullary köplenç lazer we diod sowadyşynda ulanylýar.Üýtgeşik şekiller adatça ýörite dizaýny talap etse-de, käbir umumy programmalara laýyk gelýän käbir bar bolan dizaýnlary hem hödürleýäris.Adaty substratlar +/- 0.025mm çydamlylyk bilen örtülendir.Islän ululygyňyz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.