TE gorag seriýasy - Salkyn

Gysga düşündiriş:

“Aurin” merkezi deşikler we üýtgeşik şekiller ýaly özboluşly dizaýn aýratynlyklary bolan peltier sowadyjylaryny öndürip biler.Bu ýörite dizaýn termoelektrik modullary köplenç lazer we diod sowadyşynda ulanylýar.Üýtgeşik şekiller adatça ýörite dizaýny talap etse-de, käbir umumy programmalara laýyk gelýän käbir bar bolan dizaýnlary hem hödürleýäris.Adaty substratlar +/- 0.025mm çydamlylyk bilen örtülendir.Islän ululygyňyz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Aurin” merkezi deşikler we üýtgeşik şekiller ýaly özboluşly dizaýn aýratynlyklary bolan peltier sowadyjylaryny öndürip biler.Bu ýörite dizaýn termoelektrik modullary köplenç lazer we diod sowadyşynda ulanylýar.Üýtgeşik şekiller adatça ýörite dizaýny talap etse-de, käbir umumy programmalara laýyk gelýän käbir bar bolan dizaýnlary hem hödürleýäris.Adaty substratlar +/- 0.025mm çydamlylyk bilen örtülendir.Islän ululygyňyz üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

about

Maşyn

about

IŞLER

about

IŞLER

* Üstünliklerimiz


Şençzhenen şäherindäki hünärmen tehniki toparyna we laboratoriýa bil baglap, termoelektrik modulyny ulanmagyň iň oňat çözgütlerini hödürleýäris.Modulymyzyň her bölegi ösen enjamlar astynda 3 gezek synagdan geçirilýär.Modullarymyzyň ret etmek gatnaşygy müňden bäşden az.Lukmançylyk enjamlarynda, optiki aragatnaşykda, howa giňişliginde, awtoulagda we ş.m. giňden ulanylýan önümlerimizde termoelektrik modullarynyň täze ulanylyşyny giňeltmäge gönükdirilen hünärmen tehniki toparymyz bar.Şonuň üçin talaplaryňyzy dogry kanagatlandyryp bilersiňiz.

* Spesifikasiýa saýlamasy

Aboveokardakylara görä, asyl ulanyjy ilki bilen ýarymgeçirijiniň sowadyjy kagyzlaryny zerurlyklara görä saýlamak üçin talaplary öňe sürmeli.Umumy talaplar:
Am Daşky gurşawyň temperaturasy berilýär ℃
② Pes temperatura Tc cool sowadylan giňişlige ýa-da jisime ýetýär
③ Belli ýylylyk ýük Q (ýylylyk güýji QP, ýylylyk syzdyryjy QT) w
Th, TC we Q göz öňünde tutulyp, ýarymgeçirijiniň sowadyjy sahypasynyň häsiýetli egrisine görä zerur stakany we stakanyň sanyny bahalandyryp bolar.
1. Sowadyjy plastinkanyň modelini we spesifikasiýasyny kesgitläň
2. Model saýlanylandan soň, modeliň termoelektrik sowadyjy häsiýetli egrisine serediň.
3. icarymgeçirijiniň sowadyjy fininiň gyzgyn ahyrky temperaturasy daşky gurşawyň temperaturasy we ýylylyk bölüniş tertibi bilen kesgitlenýär we şuňa meňzeş TC alynýar.
4. Degişli egrilikde sowuk uç QC-iň sowadyş ukybyny tapyň.
5. icarymgeçirijiniň sowadyjy kagyzlarynyň sany, n = q / QC zerur sowadyş kuwwatyny Q her ýarymgeçirijiniň sowadyş sahypasynyň sowadyş ukybyna bölmek arkaly alynýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň