AURIN-e hoş geldiňiz

TE ingot we pelletler - BiTe-P / N-1thermoelektrik ingot

Gysga düşündiriş:

BiTe-P / N-1thermoelektrik ingot, Bi, Sb, Te, Se, ýörite doping we täsin kristallaşdyryş amallarymyz bilen Termonamik tarapyndan ösdürilýär.Bi-Te esasly termoelektrik ingot, sowadyş we ýyladyş programmalary we ýylylygy elektrik toguna öwürmek üçin termoelektrik modullaryny öndürmek üçin ulanylýar.Umuman alanyňda, üstünlik derejesiZT p görnüşli we n görnüşli ingotlarymyz 300K-den 1-den uly we gowy aýratynlyk köp sanly müşderini özüne çekýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary öndürijilikli we ygtybarly Peltier sowadyş we güýç öndürmek modullaryny öndürmek üçin burç daşyny üpjün edip, oňat mehaniki güýç we ýokary durnuklylyk bilen üpjün edilýär.Pelletlerimizi Temp, 0.2X0.2X0.2MM-de kesip bolýar.tapawut 74 reach ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TIG-BiTe-P / N-1termoelektrik ingot, Bi, Sb, Te, Se, ýörite doping we özboluşly kristallaşdyryş amallarymyz bilen Termonamik tarapyndan ösdürilýär.Bi-Te esasly termoelektrik ingot, sowadyş we ýyladyş programmalary we ýylylygy elektrik toguna öwürmek üçin termoelektrik modullaryny öndürmek üçin ulanylýar.Umuman alanyňda, p görnüşli we n görnüşli ingotlarymyzyň ZT-iň görkezijisi 300K-de 1-den uly we gowy aýratynlyk köp sanly müşderini özüne çekýär.Şol bir wagtyň özünde, ýokary öndürijilikli we ygtybarly Peltier sowadyş we güýç öndürmek modullaryny öndürmek üçin burç daşyny üpjün edip, oňat mehaniki güýç we ýokary durnuklylyk bilen üpjün edilýär.Pelletlerimizi Temp, 0.2X0.2X0.2MM-de kesip bolýar.tapawut 74 reach ýetip biler.

about

Maşyn

about

IŞLER

about

IŞLER

* Üstünliklerimiz


Şençzhenen şäherindäki hünärmen tehniki toparyna we laboratoriýa bil baglap, termoelektrik modulyny ulanmagyň iň oňat çözgütlerini hödürleýäris.Modulymyzyň her bölegi ösen enjamlar astynda 3 gezek synagdan geçirilýär.Modullarymyzyň ret etmek gatnaşygy müňden bäşden az.Lukmançylyk enjamlarynda, optiki aragatnaşykda, howa giňişliginde, awtoulagda we ş.m. giňden ulanylýan önümlerimizde termoelektrik modullarynyň täze ulanylyşyny giňeltmäge gönükdirilen hünärmen tehniki toparymyz bar.Şonuň üçin talaplaryňyzy dogry kanagatlandyryp bilersiňiz.

* Üns berilmeli meseleler


Ondarymgeçiriji sowadyjy DC giriş elektrik üpjünçiligi bilen işleýär we ýörite elektrik üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.
1. DC tok üpjünçiligi.DC elektrik üpjünçiliginiň artykmaçlygy, gönüden-göni öwrülmezden ulanylyp bilner.Adetmezçiligi, naprýatageeniýe we tok ýarymgeçiriji sowadyjylar üçin amatly bolmaly we käbirleri ýarymgeçiriji sowadyjylaryň seriýasy we parallel baglanyşygy arkaly çözülip bilner.
2. AC tok.Bu adaty elektrik üpjünçiligi, sowadyjy üçin ulanylmazdan ozal DC-e düzedilmeli.Sowadyjy enjam pes woltly we ýokary tokly enjam bolansoň, ilki naprýa .eniýäni peseltmek, düzetmek we süzmek bilen ulanylýar.Käbir ýagdaýlarda amatlylyk üçin temperaturany ölçemek, temperatura gözegçiligi we häzirki gözegçilik goşulýar.
3. icarymgeçiriji sowadyjy DC elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edilýändigi sebäpli, elektrik üpjünçiliginiň süýüm koeffisiýenti 10% -den az bolmaly, ýogsam sowadyş täsirine uly täsir eder.
4. icarymgeçiriji sowadyjynyň işleýiş naprýa .eniýesi we toky iş enjamynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmalydyr.Mysal üçin, tec1-12706 modeli bolan enjam üçin 127 sowadyjy enjamyň PN logarifmidir we sowadyjynyň iş güýji naprýa .eniýesi v = jübüt logarifm × 0.11 we 06 uly häzirki gymmatlyklardan geçmäge rugsat berilýär.
5. Sowadyjynyň sowuk we ýylylyk çalşygy wagtynda güýji otagyň temperaturasyna iki ujunda (köplenç 5 minutdan köp) dikeldilmeli, ýogsam sowadyjynyň çyzygynyň zeperlenmegine we keramikanyň ýarylmagyna sebäp bolmak aňsat. sahypa.
6. icarymgeçiriji sowadyjy elektrik üpjünçiliginiň elektron zynjyrlary umumydyr we umumy elektron tehnologiýa salgylanma kitaplarynda tapylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň