AURIN-e hoş geldiňiz

Tec adaty modullar seriýasy - sowadyjy

Gysga düşündiriş:

Mini-holodilnik, suw dispenseri, gözellik gurallary we ş.m. ýaly sowatmak maksady bilen temperatura zerur programmalar üçin yzygiderli modullar ulanylýar. Aurin sowatmak, termiki welosiped sürmek we takyk temperatura gözegçilik programmalary üçin adaty termoelektrik modullaryny hödürleýär.Adaty modullaryň köpüsi termoelektrik modullarynyň TEC seriýasyna esaslanýar.TEC seriýasy, adaty işlemek üçin 135 ° C-e çenli we gysga wagtyň dowamynda 200 ° C-de işlenip bilinýän has ýokary temperatura amalyny hödürleýär.Termo-mehaniki taýdan berk we termiki welosiped programmalarynda ulanylyp bilner.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mini-holodilnik, suw paýlaýjy enjam, gözellik guraly we ş.m. sowatmak maksady bilen temperatura zerur bolan programmalar üçin yzygiderli modullar ulanylýar.

Adaty modul sanawy

TEC1-12703 3 67 15.4 29.3 127 40×40×4.5
TEC1-12704 4 67 15.4 38 127 40×40×4.2
TEC1-12705 5 67 15.4 41 127 40×40×3.6
TEC1-12706 6 67 15.4 51.4 127 40×40×3.6
TEC1-12707 7 67 15.4 62.2 127 40×40×3.5
TEC1-12708 8 67 15.4 71.1 127 40×40×3.3
TEC1-12709 9 67 15.4 80 127 40×40×3.2
TEC1-7103 3 67 8.6 14.4 71 30×30×4.5
TEC1-7104 4 67 8.6 21 71 30×30×4.2
TEC1-7105 5 67 8.6 22.8 71 30×30×3.9
TES1-12702 2 67 15.4 17.5 127 30×30×4.5
TES1-12703 3 67 15.4 25.6 127 30×30×3.5
TES1-12704 4 67 15.4 33.4 127 30×30×3.2

Isleýän spesifikasiýaňyz sanawda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Custöriteleşdirilen ululyk bar.

about

Maşyn

about

IŞLER

about

IŞLER

* Üstünliklerimiz


Şençzhenen şäherindäki hünärmen tehniki toparyna we laboratoriýa bil baglap, termoelektrik modulyny ulanmagyň iň oňat çözgütlerini hödürleýäris.Modulymyzyň her bölegi ösen enjamlar astynda 3 gezek synagdan geçirilýär.Modullarymyzyň ret etmek gatnaşygy müňden bäşden az.Lukmançylyk enjamlarynda, optiki aragatnaşykda, howa giňişliginde, awtoulagda we ş.m. giňden ulanylýan önümlerimizde termoelektrik modullarynyň täze ulanylyşyny giňeltmäge gönükdirilen hünärmen tehniki toparymyz bar.Şonuň üçin talaplaryňyzy dogry kanagatlandyryp bilersiňiz.

* Spesifikasiýa saýlamasy


1. ondarymgeçirijiniň sowadyş sahypasynyň iş ýagdaýyny kesgitläň.Işleýän tokyň ugruna we ululygyna görä ýarymgeçiriji sowadyjy kagyzyň sowadyjy, ýyladyş we hemişelik temperatura öndürijiligi kesgitlenip bilner.Sowadyjy re modeim köplenç ulanylsa-da, onuň ýyladylmagy we hemişelik temperatura öndürijiligi ünsden düşürilmeli däldir.
2. Sowadyjy wagtynda gyzgyn ujuň hakyky temperaturasyny kesgitläň.Sowuklama effektini gazanmak üçin ýarymgeçirijiniň sowadyş kagyzy gowy radiatorda oturdylmalydyr.Sowadyjy wagtynda ýarymgeçirijiniň sowadyş sahypasynyň gyzgyn ujunyň hakyky temperaturasy ýylylygyň ýaýramagynyň şertlerine görä kesgitlenýär.Temperatura gradiýentiniň täsiri sebäpli ýarymgeçiriji sowadyş sahypasynyň gyzgyn ujunyň hakyky temperaturasynyň hemişe radiatoryň üstki temperaturasyndan ýokarydygyny, adatça derejäniň ondan bir böleginden hem azdygyny bellemelidiris. birnäçe dereje ýokary ýa-da on derejeden ýokary.Edil şonuň ýaly-da, gyzgyn ujundaky ýylylyk bölüniş gradiýentinden başga-da, sowadylan giňişlik bilen ýarymgeçirijiniň sowadyş nokadynyň sowuk ujunyň arasynda temperatura gradiýenti hem bar.
3. icarymgeçiriji sowadyjy kagyzyň iş gurşawyny we atmosferasyny kesgitläň.Bu termiki izolýasiýa çärelerini göz öňünde tutmak we ýylylygyň syzmagynyň täsirini kesgitlemek üçin wakuumda ýa-da adaty atmosferada, gury azotda, statiki ýa-da akýan howada we daşky gurşawda işlemelimi.
4. icarymgeçirijiniň sowadyş sahypasynyň işleýän obýektini we ýylylyk ýüküni kesgitläň.Heatingyladyş ujundaky temperaturanyň täsirinden başga-da, ýarymgeçirijiniň sowadyş sahypasy arkaly gazanyp boljak pes temperatura ýa-da uly temperatura tapawudy, ýük ýok we adiabatik şertlerde kesgitlenýär.Aslynda, ýarymgeçirijiniň sowadyjy kagyzy hakykatdanam adiabatik bolup bilmez we termiki ýük bolmaly, ýogsam manysyz.
5. Sowuklama sahypasynyň tapgyrlarynyň sanyny kesgitläň.
6. icarymgeçirijiniň sowadyş sahypasynyň spesifikasiýasy.
7. icarymgeçirijiniň sowadyjy listleriniň sanyny kesgitläň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň