TEG termoelektrik generator seriýasy

  • TEG thermoelectric generator series

    TEG termoelektrik generator seriýasy

    “Termo öndürmek moduly”, mikro güýçli simsiz gözegçilikden uly göwrümli galyndylaryň ýylylygy dikeldişine çenli islendik temperatura tapawudyndan elektrik energiýasyny öndürip bilýär.Termoelektrik moduly, modulda temperatura tapawudy bar bolsa, DC elektrik energiýasyny öndürer.Modulyň üstündäki temperatura tapawudy ulalanda has köp güýç dörediler we şonuň üçin ýylylyk energiýasyny elektrik toguna öwürmegiň netijeliligi ýokarlanar.Modul pes kontakt termiki garşylygy üpjün etmek üçin keramiki plitalaryň iki gapdalynda ýokary ýylylyk geçirijilik grafit sahypasy bilen ýapyşdy, şonuň üçin moduly guranyňyzda termiki ýag ýa-da beýleki ýylylyk geçiriji birleşme ulanmagyňyz zerur däl.Grafit sahypasy aşa ýokary temperaturada gowy işläp biler.AURIN, amaly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän termo öndürmek modullaryny hödürleýär. Iň ýokary temperatura 280 be bolup biler.Custöriteleşdirilen ululyk bar.