AURIN-e hoş geldiňiz

TMC mikro seriýaly lazer diody

Gysga düşündiriş:

Esasan optiki aragatnaşygyň lazer diody üçin mikro modullar kiçi ýylylyk siňdirilişinde ownuk bölekleriň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin iň oňat moduldyr.

Mikro modullarymyzyň iň ýokary hilli we netijeliligine buýsanýarys, sebäbi elementler dünýädäki iň ýokary öndürijilikli gyzgyn materialdan ýasalýar we ähli mikro modullar awtomatiki robotlar tarapyndan ýygnalýar.

Custörite dizaýnlar bar.Uly tejribämiziň esasynda iň amatly dizaýny teklip edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasan optiki aragatnaşygyň lazer diody üçin mikro modullar kiçi ýylylyk siňdirilişinde ownuk bölekleriň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin iň oňat moduldyr.
Mikro modullarymyzyň iň ýokary hilli we netijeliligine buýsanýarys, sebäbi elementler dünýädäki iň ýokary öndürijilikli gyzgyn materialdan ýasalýar we ähli mikro modullar awtomatiki robotlar tarapyndan ýygnalýar.
Custörite dizaýnlar bar.Uly tejribämiziň esasynda iň amatly dizaýny teklip edip bileris.

Micro TEC modul sanawy

Model belgisi

Imax (A)

Vmax (wolt) △ Tmax (℃) Qmax (w)

Iň uly ölçeg

Aşakdaky ululyk

Boý
    Th = 27 ℃ Th = 27 ℃ Th = 27 ℃ W (mm) L (mm) W (mm) L (mm) H (mm)
AUMN011

1

0.97

72

0.56

1.6

1.6

1.6

2.2

0.9

AUMN012

1

2.9

72

1.6

2.5

2.5

2.5

4.0

1.2

AUMN131

1.3

2.6

75

1.9

3.0

4.8

3.0

6.0

1.0

AUMN225

2.25

4

72

5.2

4.0

11.0

4.0

11.0

2.0

AUMN251

2.5

4.5

72

5

6.05

12.2

6.1

12.2

1.7

AUMN371

3.7

5

75

10.3

6.0

6.0

6.0

6.0

1.1

Isleýän spesifikasiýaňyz sanawda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

about

Maşyn

about

IŞLER

about

IŞLER

* Üstünliklerimiz


Şençzhenen şäherindäki hünärmen tehniki toparyna we laboratoriýa bil baglap, termoelektrik modulyny ulanmagyň iň oňat çözgütlerini hödürleýäris.Modulymyzyň her bölegi ösen enjamlar astynda 3 gezek synagdan geçirilýär.Modullarymyzyň ret etmek gatnaşygy müňden bäşden az.Lukmançylyk enjamlarynda, optiki aragatnaşykda, howa giňişliginde, awtoulagda we ş.m. giňden ulanylýan önümlerimizde termoelektrik modullarynyň täze ulanylyşyny giňeltmäge gönükdirilen hünärmen tehniki toparymyz bar.Şonuň üçin talaplaryňyzy dogry kanagatlandyryp bilersiňiz.

* Hil kepilligi


1. reliokary ygtybarlylyk we uzak hyzmat ömri
Sowuk örtükli şereketiň öndürýän termoelektrik sowadyjy komponentleriniň sowadyjy materiallary mis we beýleki zyýanly elementleriň ýaýramagynyň öňüni alyp we sowadyjy komponentleriň hyzmat möhletini uzaldyp bilýän iki gat keramika arkaly mis geçirijiler bilen baglanyşdyrylýar.Mundan başga-da, sowadyjylaryň her bir bölegi ýokary hilini üpjün etmek üçin öňdebaryjy synag enjamlary bilen berk synagdan geçiriler we barlanar.Aoling sowuk list kompaniýasynyň termoelektrik sowadyjy komponentleriniň hyzmat möhleti 100000 sagada çenli bolup, ýygy-ýygydan öňe we tersine elektrik togunyň çydap bilýär.
2. highokary temperaturada işläp biler
Beýleki içerki öndürijiler tarapyndan ulanylýan pes eriş nokady kebşirleýiş materiallaryndan tapawutly sowuk polotnoý kompaniýasynyň sowadyjy böleklerinde täze kebşirleýiş materiallary ulanylýar.Bu kebşirleýiş materiallarynyň iş temperaturasy 135 ℃ we 230 reach ýetip biler, bu bolsa elektron senagat bölümi tarapyndan kesgitlenen 70 the standartdan has ýokary.Mundan başga-da, sowuk sowuk kompaniýa sowadyjy komponentleriň öndürijiligini we ulanylyş diapazonyny gowulandyrmaga we giňeltmäge dowam edýär.
3. Sowadyjy komponentler üçin çyglylygy goraýan kämil bejeriş prosesi kabul edilýär
Her bir sowadyjy komponent, wakuuma çyglylyga garşy material bilen işlenmeli we suwuň we çyglylygyň sowadyjy komponentine girmeginiň öňüni alyp bilýän silikon kauçuk bilen örtülýär.
Aoling sowuk list kompaniýasy elektrik sowadyjy komponentleri öndürýär we dizaýn başyndan önümiň hiline we ygtybarlylygyna ähmiýet berýär.Elektrik sowadyjy komponentleriniň hilini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ISO 9001 halkara hil dolandyryş ulgamy standartyny doly durmuşa geçiriň.Milli hünär synag merkeziniň baha berişine görä, elektrik sowadyjy komponentiň hyzmat möhleti 100000 sagada ýetdi we agyr elektrik sowadyjy we ýyladyş çalşygy synag synagyndan geçip biler.Usul komponenti ýörite synag skameýkasyna gurnamakdyr we her sikl 8 sekunt güýç, 18 sekunt öçürmek, 8 sekunt ters güýç we 18 sekunt ýapmak.Güýçlendirilende, gyzgyn ýeriň temperaturasyny 8 sekundyň ahyrynda 115 reach ýetmek üçin toky sazlaň.Jemi 2000 sikl, synag wagty bolsa 12 sagat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň